Läs&Skriv+ införs för alla elever på Svenska skolan i Vancouver från åk 2

Våren 2015 inleddes arbetet med en ny typ av undervisningsmodell på den Svenska skolan i Vancouver. Underliggande orsak var svårigheter med att ordna en fungerande undervisning för samtliga elever på skolan. Stor kunskapsspridning och frekventa lärarbyten med en hög andel outbildade lärare skapade problem som behövdes lösas. Ett pilotprojekt i samarbete med företaget Svenska Distans med namnet Läs&Skriv+, testades därför under läsåret 2015-2016.

Syftet med Läs&Skriv+ var att skapa undervisning som på sikt fördjupar och utvecklar barnets förmåga till läsförståelse och att skriva egna texter i ett klassrum där all kommunikation sker på svenska. Ett krav var därför aktiv svenska hos barnet. Förhoppningen var att man med ett fördjupande undervisningsalternativ enklare skulle kunna förbereda elever för Sofia Distans, som börjar i åk 6, samt att skapa ett effektivt språkbad under skolans timmar. Undervisningen följde fortfarande läroplanen för den kompletterande svenskan, men tyngdpunkten låg mer på läsförståelse och skrivande, än på svenska traditioner, geografi och historia.

Lektionsupplägget
Lektionsupplägget var ett alternativ till existerande undervisning med ett schema som i stort följde det som fanns i skolan, med 35 lektionstillfällen under höst- och vårtermin. Undervisningen bestod av dock av lektioner som planeras av mellanstadie- och svenskläraren Christian Benjaminsson på företaget Svenska Distans, och sedan handleddes av föräldrarna själva.

Som elev kunde man följa studieplanen hemma eller på skolan i grupp. En majoritet följde gemensamma lektioner på skolan, där föräldrarna delade på undervisningen och handledningen. Upplägget tillät också hemstudier om den schemalagda dagen inte fungerade för familjen, eller när eleven var sjuk eller bortrest – allt enligt principerna för distansundervisning.

Undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet bestod till största del av standardpaketet från Svenska Distans. Kursen omfattade 35 separata lektioner, som byggde på varje barns individuella behov och nivå. Den inledande kartläggningen som gjorde på plats av Christian, undersökte barnets kunskap i ämnet svenska utifrån en självbiografisk miniuppsats av barnen själva och en intervju.

En individuell studieplan skapades där barnets förkunskaper utgjorde grunden för de mål som sattes upp. Materialet består av kurslitteratur och digitala läromedel som är speciellt utvalda av Svenska Distans för att passa barnet. Christian följde hur undervisningen fortskred via mejl och coachade kontinuerligt mot de mål som sattes upp. Bland de elva deltagande barnen fanns det inte två barn med samma uppsättning böcker, utan alla hade en individuell uppsättning med olika läse-, arbets- och skrivböcker.

Läs&Skriv+ införs för alla barn från åk 2 från och med hösten 2016
Pilotprojektet visade att man kunde kombinera grupper med barn med både spridning i ålder och läs & skrivkunskaper med Läs&Skriv+-modellen. Deltagandet krävde dock mer tid och engagemang av föräldrarna än den vanliga lärarledda undervisningen. Eftersom det fanns ett stort intresse bland föräldrarna till skolans övriga elever för modellen beslutade man på föräldramötet i januari 2016 att Läs&Skriv+ skulle erbjudas till samtliga elever från åk 2 och upp från och med höstterminen 2016. Några förändringar av undervisningen i pilotprojektet kommer dock att göras, eftersom vissa föräldrar ville inte handleda sina barn själva. På grund av detta kommer Läs&Skriv+ istället vara lärarlett. Eleverna kommer också att grupperas baserat efter om de har aktiv eller passiv svenska, baserat på önskemål från de föräldrar som har barn som både talar och förstår svenska.

Ett treårigt kontrakt kommer att skrivas med företaget Svenska Distans för skolåren 2016-2019. I övrigt följer undervisningen den som utfördes under pilotprojektet. Undervisningsmodellen innebär en ökad kostnad; terminsavgiften kommer därför successivt höjas under en tvåårsperiod för att täcka dessa. Modellen kommer dock innebära en mer jämn kvalitet av undervisning mellan klasserna och en kontinuerlig uppföljning av utbildade lärare på Svenska Distans. I slutet av varje termin kommer eleverna också få ett detaljerat diplom som bekräftar den undervisning som de tagit del av.

Nytt för nästa år är också tio extra platser på Läs&Skriv+ för elever på andra orter i BC som kan delta via distansalternativet.

Vi på skolan tror att Läs&Skriv+ kommer att bli ett lyft för många elever, och att fler på sikt kommer att få bättre chans att klara av kunskapstestet TISUS som ger behörighet att studera vid svenska universitet.

Om du vill ha mer information om upplägget inför nästa år, v.g. mejla vår administratör Sandra Benholm-Cheung som sköter antagningsprocessen.

Svenska kulturella skolan

Svenska Skolan i Vancouver planerar att lägga till en ny serie med lektioner till sitt ordinarie utbud. Inför varje terminsstart får vi samtal från föräldrar som inte har möjlighet att lära sina barn svenska, som ber oss att erbjuda deras barn någon form av tillgång till svenskt språk och svensk kultur. Det finns alltså en stor efterfrågan på detta. Nedan följer lite information om hur dessa nya klasser kommer att se ut, för dig vars barn eller barnbarn kanske kan vara intresserade! Vi beskriver också kort skolans ordinarie verksamhet för att ge en bättre bild av hur dessa klasserna skiljer sig.

Ordinarie undervisning i Kompletterande Svenska

Svenska Skolan undervisar svenska för barn i åldrarna 3-15 år, med fokus på att utveckla ett redan befintligt språk. Svenska Skolverket finansierar cirka en tredjedel av våra omkostnader; resten kommer från termins- och lägeravgifter samt ca $4,000 per år via fundraising. Skolverkets krav för att stödja vår verksamhet är att svenska ska vara ett levande språk i barnens hem innan de kommer till skolan (s.k. ”kompletterande svenska”). Våra lärare använder bara svenska i undervisningen, och klasserna erbjuder på så vis ett s.k. svenskt språkbad (Swedish immersion). Från 6 års ålder följer undervisningen den svenska kursplanen för kompletterande svenska, inklusive läs- och skrivträning, medans förskolan är ett lekbaserat språkbad som förbereder för grundskoleklasserna. Vår rekommendation till föräldrar är att barnen bör förstå men inte nödvändigtvis kunna prata svenska för att hänga med på lektionerna. På vår hemsida finns mer information om hur man kan stimulera och uppmuntra barn till flerspråkighet (mejla oss om du vill att vi skickar en PDF).

Svenska Kulturella Skolan

Den nya Kulturella Skolan som vi nu introducerar erbjuder ett bättre alternativ för de barn som inte känner sig bekväma i den ordinarie undervisningen. Barn som inte får tillräckligt med svenska i hemmet kan påverkas negativt av språkbadsklasser, om de tolkar deras bristande svenska som ett misslyckande. Detta kan leda till ett försämrat självförtroende eller en negativ syn på Sverige och svensk kultur. Vi är övertygade att det är väldigt viktigt för barn med en svensk bakgrund att ha en möljlighet att få inblick i svensk kultur och utveckla sin kulturella identitet, oavsett om de har möjlighet att lära sig det svenska språket. Alla barn som är nyfikna på svensk kultur är välkomna, även de utan direkt svensk anknytning.

Undervisningen kommer att ske på engelska, med inslag av svensk kultur, litteratur och språk. Den språkliga delen är lättsam, med mycket upprepning av enkla ord och fraser. Barnen får således en chans att bekanta sig med  svenska ord såväl som t.ex. Pippi Långstrump och fastlagsbullar. Lärare under våren kommer att vara Mona Neufeld, utbildad ESL lärare.

Lektionerna kommer att hållas i Svenska Rummet på SCC varannan söndag kl 15-17, under februari och mars 2014. Programmets kostnad kommer att bli ca $80 per barn, eller mindre om vi får många barn som deltar. Än så länge har vi inte satt någon begränsning på ålder, utan skulle gärna vilja se vilka åldrar som är intresserade innan vi avgör vilka klasser som behövs. Detta format kommer att provas under våren 2014, och fortsätta under kommande år om det får ett positivt genomslag och går runt rent ekonomiskt. Vissa volontärinsatser av föräldrarna kommer att behövas, såsom t.ex. att baka någon gång eller sopa undan.

Vänligen mejla svenskaskolanvancouver at gmail.com för att anmäla ert intresse. Anmälan är i nuläget inte bindande, men vi kan heller inte garantera plats. Om du har frågor ring Mia Logie på tel 604-725-8431. Under januari månad 2014 kommer vi att ta upp bindande anmälan. Mejla oss nu om du vill få kommande information direkt i brevlådan!