Läs&Skriv+ – ett samarbete med Svenska Distans

los2Undervisning i svenska till barn i olika åldrar med stor variation in kunskap innebär en stor utmaning. Under många år fungerade inte vår klassrumsundervisning pga. att klasserna till största del var indelade efter ålder och inte efter kunskap. Det rådde också en ständig lärarbrist och stor omsättning på personal, som gjorde det svårt att skapa förutsättningar för barnen att lära sig på ett kontinuerligt sätt. Till sist föddes idén till undervisningsmodellen Läs&Skriv+, som baserar sig på ett samarbete med företaget Svenska Distans. Det sistnämnda drivs av Göran Holm och Christian Benjaminsson, som båda är utbildade lärare i svenska bl.a., och som har egen erfarenhet av att bo och arbeta utomlands. Båda bor nu i Sverige, men bodde tidigare i Moskva, där de arbetade på Svenska skolan.

Foto: Göran Holm undervisar under sitt besök på Svenska skolan i Vancouver.

Foto: Göran Holm undervisar under sitt besök på Svenska skolan i Vancouver.

Det som kännetecknar modellen Läs&Skriv+ är gemensamma lärarledda lektioner som fokuserar på att få barnen att samtala och diskutera, samt eget arbete som är helt individanpassat. Barnet får göra ett diagnostiskt test och får därefter tillgång till material som passar barnets nivå på svenska och undervisningsbehov. Barnets nivå avgörs i samförstånd mellan Svenska Distans och läraren på Svenska skolan i Vancouver. Svenska Distans besöker oss två gånger per år. Första besöket sker i slutet av läsåret då Christian eller Gröna utför kartläggningar av nästkommande års elever. Kartläggningen görs genom ett diagnostiskt test samt intervju med barnet. Läsförståelsen testas mer ingående under det individuella samtalet med lärare. Andra besöket sker vid läsårsstarten, då studiematerial levereras och lärarna på skolan tränas i Läs&Skriv+ som undervisningsmodell.

sve2Det finns för närvarande fyra nivåer för det individuella arbetet som sker under andra lektionen under varje skolpass, där nivå 1 är nybörjarnivå och nivå 4 en mer avancerad nivå. Nivåerna är framtagna i samarbete med Svenska Distans och är helt nya och baserar sig på årets elever på vår skola. Vi som har arbetat med Läs&Skriv+ tidigare under ett försöksår trodde att 44 helt individanpassade nivåer skulle vara svåra att administrera och hantera i undervisningen, så vi bad om en viss kategorisering. Vi ville också att det skulle bli tydligare för eleverna att det fanns ett slags trappstegssystem att arbeta sig igenom.

Vår framtidsplan för samarbetet med Svenska Distans är att skapa nivåer efter behov och att förbereda våra elever för svenska på högstadie- och eventuellt gymnasienivå. Detta kommer i så fall ske i samarbete med ett annat företag som har specialiserat sig på högstadiet och gymnasiet. I dagsläget har vi inte tagit ställning till hur det samarbetet ska se ut.

los7

Foto. Full koncentration råder under det individuella arbetet med Läs&Skriv+, också för de yngre barnen.

En nivå på Svenska skolan i Vancouver i år ska räcka hela läsåret, och en riktlinje är att barnet gör indviduella 1-2 uppgifter per vecka. De bör arbeta ca 45-60 minuter effektiv tid, men om uppgifterna tar mindre tid kan man med stor fördel dryga ut tiden med individuell läsning av en bok eller tidning på svenska. Om man gör färdigt alla uppgifter i sitt individuella studiepaket ger vi eleven fördjupningsuppgifter eller projektarbeten. Vi erbjuder en nivå per läsår; elever som vill arbeta mycket hemma med uppgifterna kan få andra fördjupningsuppgifter om detta behövs. Som förälder kan man flika in andra uppgifter som är lika viktiga som de i övningsböckerna. Exempel kan vara högläsning eller som ovan nämnt, att barnet läser svensk litteratur själv, eller ett projektarbete.

För barn i åldern 13-16 år som befinner sig på en mer grundläggande nivå i svenska finns även i framtiden möjligheten att studera nivå 1-4 eller eventuella högre nivåer som inte finns i år, i samarbete med Svenska Distans.

Foto: Christian Benjaminsson med Emmalena Fredriksson, som undervisar i Läs&Skriv+.

Foto: Christian Benjaminsson med Emmalena Fredriksson, som undervisar i Läs&Skriv+.

Svenska skolan i Vancouver eftersträvar en modell där barnen känner sig bekväma med sin nivå, som ska vara lagom svår och lagom utmanande. På sikt vill vi att barnen ska arbeta självständigt med uppgifterna, vilket kräver att de på egen hand kan läsa instruktionerna.

Vi vill att miljön på skolan ska präglas av att barnet förstår att svenskan behöver utvecklas och mogna i en metodisk takt. Nivåerna ska inte ses som ett tävlingsmoment, varken av föräldrar eller barnen – detta vore negativt för inlärningen hos barnen. Många av dem har redan packade scheman med många läxor i den kanadensiska skolan, och vi eftersträvar balans mellan elevernas olika skolmodeller.

Om du har frågor om Läs&Skriv+, kontakta oss för en diskussion.