Kursplan

 

Kompletterande svenskundervisning på Svenska Skolan i Vancouver bedrivs i enlighet med den kursplan som fastställts av Skolverket (SKOLFS 2011:124). Syftet med kursplanen är att ge stöd för organiserande av kompletterande svensk undervisning genom att målen är jämförbara med de mål som finns i kursplanerna i svenska för grundskolan och gymnasieskolan.

Genom undervisningen i ämnet svenska i den kompletterande utbildningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i andra länder.

För förskolan finns ingen formell kursplan från Skolverket. Svenska Skolan i Vancouver håller för närvarande på att formalisera en egen kursplan för att underlätta för våra förskolelärare. I korta drag så är syftet med förskolan att ge barnen två timmars svenskt språkbad med sånger, lekar, sagor, pyssel, medtagen fika och fri lek. Varje klass karakteriseras av ett tema, och ord som passar in på temat går igenom de olika undervisningsmomenten. Föräldrarna deltar inte i klassrummet utan kan istället fika och låna lite böcker till barnen medan de väntar.

Undervisningen för barn 3-6 år planeras enbart av våra egna lärare, medan företaget Svenska Distans planerar undervisningen tillsammans med våra lärare för barnen från 7 år ålder och upp. Det som kännetecknar undervisningen för barn som är 7 år och äldre är att den är anpassad efter språknivå snarare än ålder. Eleverna gör ett diagnostiskt test varje år. Syftet är att se vilka målsättningar de har nått genom undervisningen på skolan, samt att avgöra vilken grupp de ska gå i nästa år.

 

Annons